Пропусни
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ПОРЪЧКИ НАД 150 ЛВ.
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ПОРЪЧКИ НАД 150 ЛВ.

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на електронен магазин stretchy.bg

 

 1. ПРЕДМЕТ

Чл.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Вивидо ООД

ЕИК: 206885898

ДДС номер: BG206885898

Адрес:  п.код 1582, ЖК. Дружба – 2, бл. 273, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия stretchy.bg, наричана по-долу „stretchy.bg”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

- Наименование на Доставчика: Вивидо ООД, ЕИК: 206885898 с ДДС номер: BG206885898

- Седалище и адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители:  гр. София, п.код 1582, ЖК. Дружба – 2, бл. 273.

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

 

Чл.3. stretchy.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://stretchy.bg, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

- Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

- Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

- Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата stretchy.bg;

- Да извършват всякакви плащания във връзка с направени поръчки през платформата на stretchy.bg и чрез електронни средства за разплащане;

- Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата;

- Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата stretchy.bg в Интернет;

- Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо по Закона за защита на потребителите.

 

Чл.4. Доставчикът в платформата stretchy.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона – по силата на потребителското или търговското право.

Чл.5.

- Потребителите сключват с Доставчика в платформата stretchy.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www.stretchy.bg/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата;

- По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата stretchy.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от 2 дни след приключване на поръчка.

- Потребителите заплащат на Доставчика на платформата stretchy.bg възнаграждение за доставените стоки, съгласно с условията, определени в платформата stretchy.bg и с настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата stretchy.bg. Цените на стоките са в български лева.

Чл.6.

- Потребителят и Доставчикът в платформата stretchy.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия;

- Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако той е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 

 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА STRETCHY.BG

 

Чл.7.

- За да използва stretchy.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите Общи условия;

 

- Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата, съобразно посочената в него процедура;

 

- С попълване на данните си и натискане на бутоните "Регистрация", Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва;

 

- Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от него електронен адрес. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

- При извършване на регистрацията, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. При промяната им - Потребителят се задължава своевременно да ги актуализира в своята регистрация.

 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

Чл.8. Потребителите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата stretchy.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата стоки.

Чл.9. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата stertchy.bg по следната процедура:

- Извършване на регистрация в платформата и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в платформата stretchy.bg;

- Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата чрез идентифициране с име и парола;

- Възможност за сключване на договор за покупко-продажба на стоките в платформата, без Потребителя да е регистриран потребител в платформата;

- Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата stretchy.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

- Избор на стоки от списъка на стоки в платформата, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба;

- Предоставяне на данни за извършване на доставката;

- Избор на способ и момент за плащане на цената; Платформата предлага възможност за плащане чрез виртуален POS терминал. В платформата не се съхраняват данни за банкови карти.

- Потвърждение на поръчката.

 

 1. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл.10. Правилата на настоящия раздел VI от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в stretchy.bg, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

 

Чл.11.

- Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата stretchy.bg са определени в профила на всяка стока в платформата;

 

- Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата stretchy.bg в профила на всяка стока в платформата;

 

- Цените на стоките с включени всички данъци и такси могат да бъдат променяни от Доставчика без каквото и да било предупреждение. Това се отразява в платформата stretchy.bg;

- Всеки продукт с промоция е обозначен със специален знак;

- Стойността на пощенските или транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, се определя от Доставчика в платформата stretchy.bg и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

- Начините на плащане, доставката и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя на платформата stretchy.bg;

- Информацията, предоставяна на Потребителите по този член, е актуална към момента на визуализацията й в платформата, преди сключването на договора за покупко-продажба. Поради обновяване на серии и други редакционни и технически причини са възможни несъответствия между изображенията, публикувани на платформата и продуктите, получени от Потребителя при покупка;

- Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата или чрез електронна поща.

Чл.12.

- Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 30 дни, считано от датата на получаване на стоката. Транспортните разходи за връщане на закупените продукти са за сметка на Потребителя;

- Правото на отказ по предходната алинея не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената, защита на здравето, или са с нарушена от Потребителя цялост;
 • за връщане на стоки с нарушена цялост по вина на Потребителя.

 

- Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил получен от Доставчика. Доставчикът възстановява получените суми, след попълване на Формуляра за връщане, замяна или рекламация. В случай на плащане през виртуален POS терминал, сумите се възстановяват по картата, от която са били платени.

 

Чл.13.

- Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да замени стоките от сключения договор в срок до 30 дни, считано от датата на получаване на стоката от Доставчика. За да направи това, Потребителят трябва да попълни Формуляра за връщане, замяна или рекламация и да изпрати стоките за своя сметка;

- Удовлетворяването на искане за връщане на стока: Стоката да е в пълна окомплектовка с придружаващата я документация за покупка и запазване на оригиналната опаковка. При положение, че потребителят не е запазил оригиналната опаковка следва да поличи съгласие от Доставчика и опакова стоката за транспортиране, с цел запазването й. Препоръчително е опаковането да е съобразено с теглото и съдържанието на стоката. Всеки пакет следва да бъде сигурно запечатан и подсилен по ръбовете. 

- Силно наранени изделия не подлежат на връщане.

Чл.14.

- Срокът на доставка на стоката е до 15 работни дни на складови наличности или е упоменат в процеса на покупка за стоки извън наличност. ВАЖНО: В периоди на акции и намаления, срокът за доставка е до 20 работни дни. Доставката се извършва от куриер. 

- Стандартният срок за обработка на поръчката е от 1 до 5 работни дни в зависимост от наличността на продуктите. Поръчката може да бъде получена, след като клиентът е получил потвърждение по предоставения от него електронен адрес.

- Ако Доставчикът в платформата stretchy.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми без да дължи компенсации за това.

 

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл.15.

- Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставка и предаване и ако тя не отговаря на изискванията, да откаже доставката;

- Ако Потребителят констатира скрити недостатъци или дефекти на стоката, има право да подаде рекламация чрез Формуляра за връщане, замяна или рекламация. Срока за отговор на рекламацията е 30 календарни дни. В този случай куриерската услуга за връщането на стоката е за сметка на доставчика.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.16.

- Доставчикът в платформата stretchy.bg предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя, съгласно Закона за защита на личните данни;

- От съображения за сигурност, Доставчикът в платформата stretchy.bg ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията;

 

- Доставчикът в платформата stretchy.bg има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това;

 

- Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата stretchy.bg има право да се свързва с него по начин, заявен от Потребителя при регистрацията;

 

- Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата stretchy.bg има право да събира, съхранява и обработва данни на Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата;

 

- Stretchy.bg обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

 

Чл.17.

- Във всеки момент, Доставчикът в платформата stretchy.bg има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни;

 

- В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата stretchy.bg има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: https://www.stretchy.bg/ > вход >забравена парола.

 1.  ГАРАНЦИЯ  И СТАНДАРТНА УПОТРЕБА

Всички наши продукти се ползват от гаранция по смисъла на закона за зашита на потребителя, при условие че употребата им е била нормална и че са били спазвани съветите за поддръжка.

Поради естеството на продуктите на Stretchy.bg е нормално след употреба да се получават леки кривини и гънки по ръбовете на хартията, за което Доставчикът не носи отговорност. При невнимание е възможен риск от леки порязвания от хартията, за което Доставчикът не носи отговорност.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл.18.

- Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата stretchy.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители;

- Доставчикът в платформата stretchy.bg и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия, ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

 

 • след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата stretchy.bg и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;
 • след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата stretchy.bg и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
 • с изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата stretchy.bg.

 

Чл.19. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес https://www.stretchy.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.20. Настоящите Общи условия и Договора на Потребителя с Доставчика в платформата stretchy.bg се прекратяват в следните случаи:

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

- в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата stretchy.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение.

 

Чл.21. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата stretchy.bg в нарушение на настоящите Общи условия, Законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ

 

Чл.22. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

- неизпълнение на някое от задълженията по този договор;

- нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;

- неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора;

- невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

Чл.23. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

 

Чл.24.

- Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица;

 

- Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на stretchy.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика;

 

- Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила. 

Чл.25. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл.26.

 

- Потребителят и Доставчикът в платформата stretchy.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на Договора и тези Общи условия;

 

- Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора, да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и други.

 

Чл.27. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

 

Чл.28. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия Договор.

 

Чл.29.

- За неуредените в този Договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този Договор, се прилагат законите на Република България.

 

- Потребителят има право да отнася всички спорове с Доставчика, относно изпълнението на този Договор, към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 

В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.